Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Menyingkap Rahsia Kejayaan

by Dr. Aidh Al-Qarni

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Firman Allah ta’ala dalam surah al-Taubah ayat 41, yang maksudnya: “Berangkatlah kamu sama ada dalam keadaan berasa ringan ataupun berasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Please login to borrow the book.