Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Kesan Riba Dalam Ibadah

by Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Publisher - Muamalah Events

Category - Finance & Investments

Buku kecil ini (kutaib) memfokuskan perbincangan ilmiah berkaitan dengan kesan riba' dalam ibadah. Buku ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat Muslim khususnya dalam menjarakkan diri daripada amalan riba' dan terlibat dengannya. Hasil daripada mujahadah kita untuk tidak riba' dalam sebarang bentuk sudah pasti menatijahkan kemanisan dalam ibadah dan juga amalan kita. Natijahnya, sebuah negara atau masyarakat akan merasakan kedamaian dan keharmonian yang membuahkan negara yang bersifat baldatun tayyibatun warabbun ghafur.

Please login to borrow the book.