Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Aplikasi Pelbagai Teori Kaunseling

by Mastura Mahfar

Publisher - Penerbit UTM Press

Category - Lifestyle

Teori kaunseling merupakan asas ilmu pengetahuan yang menjadi teras utama dalam memahami tingkah laku manusia, khususnya klien dalam proses tolong bantu. Tambahan pula, kebanyakan teori kaunseling turut mengemukakan pelbagai strategi dan intervensi dalam proses membantu klien mencapai sesuatu matlamat kaunseling. Justeru, penulisan aplikasi pelbagai teori kaunseling ini dilihat sangat bermanfaat dan boleh dijadikan sebagai rujukan bukan sahaja dalam pengendalian sesi kaunseling, bahkan proses tolong bantu di tempat kerja dan dalam kehidupan seharian amnya. Menyedari kepentingan tersebut, buku ini telah dihasilkan dan disusun oleh penulis-penulis berdasarkan sumber pembacaan, pengalaman dan penyelidikan mereka dalam bidang berkaitan. Buku ini bukan sahaja mengandungi huraian aplikasi pelbagai teori kaunseling yang telah diperkenalkan oleh para ilmuwan dan tokoh-tokoh di Barat seperti Terapi REBT, Terapi Realiti, Teori Sistem dan Terapi Gestalt, bahkan aplikasi Kaunseling Islam turut dimuatkan dalam penulisan buku ini. Justeru, buku ini adalah bersesuaian dan boleh dimanfaatkan oleh golongan pembaca yang terdiri daripada para kaunselor di seluruh Malaysia, pengamal-pengamal kaunseling, para pendidik, ahli akademik, pelajar dan pekerja dalam organisasi.

Please login to borrow the book.