Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
SINERGISME WAKAF PENDIDIKAN TINGGI DAN KEUSAHAWANAN SOSIAL ISLAM

by Noor Hisham Md. Nawi, Marwan Ismail

Publisher - UMK Press

Category - Religion

Buku ini merupakan satu penulisan yang menghimpunkan gagasan pemikiran serius penulis mengenai tema integrasi dan Islamisasi ilmu dalam tempoh satu dekad. Penulisan ini dibahagikan kepada empat komponen besar iaitu cabaran pendidikan masa kini dan solusi; aplikasi gagasan integrasi dan Islamisasi ilmu; implikasi gagasan integrasi dan Islamisasi ilmu terhadap pendidikan; dan hubungan gagasan tersebut dengan kaedah penyelidikan. Kesemua perbahasan adalah berkesinambungan, berkait rapat dengan kefahaman umat Islam terhadap makna ilmu dan implikasinya kepada kehidupan manusia moden. Agenda integrasi dan Islamisasi ilmu seharusnya dilihat secara berkesinambungan yang berpangkalkan ilmu pengetahuan dan bermuarakan ketakwaan serta kecantikan akhlak. Setiap individu muslim khususnya para ilmuwan bertanggungjawab untuk menyambut gagasan besar ini, memahami, melaksana, menghayati dan mengembangkannya mengikut kadar kemampuan diri masing-masing.

Please login to borrow the book.