Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Asas Metodolgi Penyelidikan Praktikal

by Yuslina Mohameed, Bhasah Abu Bakar, Fariza Puteh Behak & Ramiaida Darmi

Publisher - Penerbit USIM

Category - Business & Management

Metodologi penyelidikan ialah satu bidang ilmu asas yang perlu dipelajari oleh para penyelidik sebelum menjalankan sesuatu penyelidikan. Helaian buku ini akan menyentuh secara menyeluruh mengenai metodologi penyelidikan praktikal yang berpusatkan kepada penyelidikan kuantitatif dengan menggunakan perisian pakej statistik sains sosial (SPSS). Buku ini juga memberi penjelasan terperinci kepada elemen-elemen penyelidikan yang penting seperti instrumentasi dan jenis-jenisnya; proses dan teknik persampelan; analisis data; dan aplikasi penyelidikan tinjauan dalam pendidikan. Elemen-elemen ini bertujuan membantu penyelidik semasa menjalani penyelidikan.

Please login to borrow the book.