Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Al-Hakim al-Naisaburi dan Metodologi Hadis al-Mustadrak ala al-Sahihain

by Muhamad Mustaqim Mohd Zarif

Publisher - PENERBIT USIM

Category - Religion

Buku ini bertujuan mengupas pelbagai isu berkaitan konsepsi dan metodologi al-hakim dalam penerimaan hadis dan sejauh manakah ia diaplikasikan dalam penulisan al-mustadrak. Di samping itu, perbincangan mengenai biodata dan kerdibiliti al-hakim turut dimuatkan selain penilaian sampel beberapa hadis terpilih yang terdapat dalamnya. ini bukan sahaja dapat memberikan satu gambaran yang komprehensif mengenai al-hakim dan karyanya ini, bahkan dapat membuka jalan ke arah memahami dan memanfaatkannya sebagaimana layaknya.

Please login to borrow the book.