Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 14
Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan

by Azman Azwan Azmawati, Mahyuddin Ahmad, Mustafa Kamal Anuar, Wang Lay Kim

Publisher - Penerbit USM

Category - General Academics

"Antologi Esei Komunikasi: Teori, Isu dan Amalan adalah kompilasi artikel yang membincangkan teori dan isu-isu serta amalan komunikasi dalam konteks Malaysia sebagai kajian kes, malah mengaplikasikan kepelbagaian perspektif dalam topik perbincangan. Secara spesifik, buku ini diterbitkan supaya boleh digunakan sebagai bahan bacaan asas dan rujukan untuk penuntut dan penyelidik dalam bidang media dan komunikasi serta bidang yang berkaitan dengannya. Secara am, ia bertujuan menyediakan bahan bacaan kepada masyarakat awam yang berminat dalam bidang komunikasi dan media untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan dan kesedaran teoretis yang menghubungkaitkan komunikasi, media dan masyarakat. Buku ini membincangkan kepelbagaian perspektif dan teori yang wujud dalam bidang komunikasi dengan memberikan tinjauan menyeluruh terhadap kumpulan teori yang dihujahkan selama ini sebagai teori komunikasi. Artikel dalam buku ini juga menekankan kewujudan perspektif dan teori yang berbeza berasaskan kepada ideologi dan falsafah yang tertentu, manakala isu-isu tentang komunikasi dan media yang penting telah dikupas dengan teliti. Amalan yang melingkungi bidang-bidang komunikasi dan media juga dikupas bagi menterjemahkan teori ke dalam bentuk praktis serta amalan.

Please login to borrow the book.